Opis projektu

Projekt „Bio-centrum – zwierzę, żywność i człowiek” jest realizowany przez Konsorcjum Naukowe utworzone przez Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN (Lider Konsorcjum), Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie oraz Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie w latach 2009-2011.

 

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w ramach Działania 2.2 „Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych”. Łączna wartość projektu wynosi 12,9 mln zł.

 

UZASADNIENIE REALIZACJI

Kluczową potrzebą, z której wynika idea realizacji Projektu jest niski poziom nakładów na infrastrukturę badawczą placówek naukowych oraz rozproszenie istniejącej infrastruktury badawczej, co znacząco ogranicza możliwości wykonywania niezbędnych analiz i oznaczeń, spowodowane brakiem lub utrudnionym dostępem do aparatury, i co uniemożliwia podejmowanie współpracy zarówno z innymi jednostkami naukowo-badawczymi w Polsce i zagranicą, jak i z sektorem  rolno-spożywczym.

Realizacja Projektu obejmuje konsolidację, wytworzenie nowego i rozwój istniejącego zaplecza badawczego zaangażowanych placówek PAN i stworzenie specjalistycznych laboratoriów (w tym laboratorium akredytowanego), umożliwiających wszechstronne badania w zakresie wytwarzania surowców i produktów zwierzęcych, charakteryzujących się optymalną wartością odżywczą, posiadające cechy żywności funkcjonalnej, o udokumentowanym korzystnym wpływie na zdrowie konsumenta. Takie działanie jest zgodne z polityką rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, stanowiącą jedną z kluczowych polityk horyzontalnych Unii Europejskiej, a przyszłe prace badawcze będą ukierunkowane na dziedziny i dyscypliny naukowe, które mogą mieć decydujący wpływ na szybki rozwój gospodarczy kraju oraz poprawę jakości życia i zdrowia społeczeństwa.

W perspektywie dalszego oddziaływania Projekt pozwoli na stworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności polskiej biogospodarki opartej na wiedzy, a także wzmocni potencjał badawczo-rozwojowy placówek naukowych w Polsce. Realizacja Projektu w bliskiej perspektywie będzie miała bezpośredni wpływ na wdrożenie wyników badań naukowych do krajowego przemysłu rolno-spożywczego oraz praktyki hodowlanej.

CELE PROJEKTU

Celem ogólnym Projektu jest: podniesienie konkurencyjności jednostek naukowych wchodzących w skład Konsorcjum Naukowego poprzez utworzenie i konsolidację wspólnej infrastruktury badawczej o znaczeniu ponadregionalnym, umożliwiającej wykonywanie kompleksowych projektów badawczych obejmujących poprawę odżywczych i prozdrowotnych właściwości surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego wytwarzanych w zróżnicowanych systemach produkcji oraz świadczenie usług na potrzeby sektora rolno-spożywczego

Celem bezpośrednim Projektu jest: Stworzenie nowoczesnej bazy naukowo-badawczej poprzezrozbudowę istniejącego zaplecza badawczego i stworzenie specjalistycznych akredytowanych laboratoriów, umożliwiających wykonywanie kompleksowych badań oraz usług, obejmujących poprawę odżywczych i prozdrowotnych właściwości surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego, z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności.

ZADANIA

Projekt Bio-centrum podzielony został na 11 zadań. Sześć pierwszych zadań obejmuje inwestycje aparaturowe na rzecz realizacji badań prowadzonych w sześciu Obszarach Badawczych. Kolejne trzy zadania obejmują prace remontowo-budowlane, w tym modernizację Laboratorium Pomiaru i Rejestracji Pobierania Pasz do eksperymentów żywieniowych na krowach mlecznych oraz budowę Laboratorium Pomiaru i Rejestracji Pobierania Pasz przez młode bydło opasowe. Zadanie 10 obejmuje zarządzanie Projektem, natomiast Zadanie 11 – promocję Projektu.

Inwestycje aparaturowe:  

Inwestycje dla realizacji I Obszaru Badawczego - „Genetyczne uwarunkowania jakości żywności pochodzenia zwierzęcego (mięso, mleko, jaja) – wybór optymalnych genotypów dla uzyskania produktów spełniających kryteria żywności funkcjonalnej”

Inwestycje dla realizacji II Obszaru Badawczego – „Wpływ metod żywienia na modyfikowanie składu chemicznego i wartości odżywczej  mięsa, mleka i jaj  ze szczególnym uwzględnieniem składników bioaktywnych.

Inwestycje dla realizacji III Obszaru Badawczego – „Wpływ zróżnicowanych systemów produkcji i warunków utrzymania na jakość żywności z uwzględnieniem zmniejszenia energochłonności procesów produkcyjnych, dobrostanu zwierząt i środowiska przyrodniczego”.

Inwestycje dla realizacji IV Obszaru Badawczego – „Ocena biologiczna wytworzonych surowców i produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego o pożądanym składzie chemicznym i walorach odżywczych”.

Inwestycje dla realizacji V Obszaru Badawczego – „Ocena bezpieczeństwa wytwarzanych surowców i produktów (pod kątem zagrożeń mikrobiologicznych i zanieczyszczeń środowiskowych, m.in. metale ciężkie i pestycydy)

Inwestycje dla realizacji VI Obszaru Badawczego – „Opracowanie kompleksowych systemów produkcji żywności funkcjonalnej z zachowaniem wysokiej wartości biologicznej produktów pochodzenia zwierzęcego”.

W ramach w/w zakupów infrastrukturalnych  nabyta zostanie aparatura, urządzenia, wartości niematerialne i prawne, wyposażenie i materiały.

 

 

PARTNERZY

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN – Lider Konsorcjum

Jastrzębiec k/Warszawy

ul. Postępu 1, 05-552 Magdalenka

tel.  +48 22 736 70 98, fax. +48 22 756 14 17

http://www.ighz.edu.pl/

Główne kierunki badań podstawowych obejmują genetykę molekularną i immunogenetykę, cytogenetykę, embriologię doświadczalną i biotechnologię, a także podstawy genetyczne fizjologii stresu i etologii zwierząt. Badania stosowane prowadzone są w dziedzinie genetyki populacji i hodowli zwierząt oraz systemów utrzymania zwierząt i produkcji zwierzęcej. Ważnym ich uzupełnieniem są badania w dziedzinie behawioru i oceny zwierząt. Najważniejszym celem badań stosowanych jest opracowywanie takich metod doskonalenia zwierząt i systemów produkcji zwierzęcej, które umożliwiają wytwarzanie bezpiecznej żywności o wysokiej wartości biologicznej, przy zachowaniu dobrostanu zwierząt produkcyjnych i ograniczeniu niepożądanego oddziaływania produkcji rolniczej na środowisko.

Poza tym Instytut posiada Zakład Doświadczalny utrzymujący różne gatunki zwierząt gospodarskich (bydło, konie, owce, kozy, kury nieśne, króliki) i laboratoryjnych (przepiórki i myszy). Taka unikalna w skali kraju baza badawcza pozwala na podejmowanie nowoczesnej i różnorodnej tematyki badawczej. Instytut posiada w pełni wyposażone laboratoria: genomiki funkcjonalne, biologii molekularnej, jakości surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego, embriologii, GMO i biochemii oraz zaplecze konferencyjno-naukowe.

Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. J. Kielanowskiego PAN

ul. Instytucka 3, 05-110 Jabłonna

tel. +48 22 765 33 00; fax. +48 22 765 33 02

http://www.ifzz.pl

Instytut prowadzi badania na zwierzętach gospodarskich i laboratoryjnych w dziedzinach nauk rolniczych, weterynaryjnych oraz biologicznych, dotyczące fizjologicznych podstaw żywienia zwierząt oraz endokrynnej i neuroendokrynnej regulacji wzrostu i rozrodu. Mają one charakter badań podstawowych i stosowanych, a ich wyniki są wykorzystywane w hodowli zwierząt i roślin, w naukach zootechnicznych, weterynaryjnych i medycznych, a także w praktyce żywienia zwierząt.

Główne kierunki badań podstawowych Instytutu:

  • Żywienie a rozwój, stan zdrowotny i dobrostan zwierząt oraz ochrona środowiska
  • Jakość produktów zwierzęcych jako funkcja czynników żywieniowych i endogennych
  • Molekularne i hormonalne regulacje procesów fizjologicznych

Badania stosowane prowadzone są w obszarach:

  • Modyfikowanie jakości produktów pochodzenia zwierzęcego poprzez zmiany zawartości i kierunku przemian biologicznie aktywnych składników pokarmowych
  • Systemy żywienia zwierząt o podwyższonym statusie higienicznym i mikrobiologicznym
  • Badanie przydatności paszowej nowych odmian roślin pastewnych

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

ul. Tuwima 10, 10-747 Olsztyn

tel. +48 89 523 46 86; fax. +48 89 524 01 24

http://www.pan.olsztyn.pl/

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie prowadzi badania w dziedzinach nauk rolniczych, weterynaryjnych oraz biologicznych. Wyniki badań mają zastosowanie w przemyśle spożywczym, przetwórczym, hodowli zwierząt, a także medycynie weterynaryjnej i ludzkiej.
Priorytety badawcze Instytutu:

·         Doskonalenie żywności i żywienia w celu ochrony zdrowia ludzi i zwierząt, z wykorzystaniem biologicznie aktywnych substancji pochodzenia naturalnego.

·         Rozwój metodologii badania składników żywności dla oceny jej jakości i wzajemnego oddziaływania w produkcie oraz na poziomie organizmu żywego.

·         Wpływ czynników genetycznych i środowiskowych (żywienie, zanieczyszczenie środowiska) na regulacje procesów fizjologicznych i patologicznych rozrodu u ludzi i zwierząt.

·         Regulacja cyklu jajnikowego i mechanizmy kontrolujące interakcje pomiędzy gametami i zarodkiem, a organizmem matki oraz „okno implantacyjne” u ludzi i zwierząt.

·         Biotechnika i biotechnologia rozrodu w celu zapobiegania i leczenia niepłodności, ochrony bioróżnorodności produkcji zwierzęcej i wybranych gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem.

Realizacja serwisu: Fabryka Stron Internetowych CMS - FSite