Oferta naukowo-badawcza

Oferujemy współpracę przy realizacji projektów badawczych z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury badawczo-pomiarowej pozwalającej na wykonywanie analiz jakościowych i ilościowych materiału biologicznego (krew, mleko, jaja, tkanki miękkie oraz pasze).

Laboratorium Jakości Surowców i Produktów Pochodzenia Zwierzęcego oraz Pasz w IGiHZ PAN w Jastrzębcu

Laboratorium posiada unikalny, nowoczesny zestaw aparatury naukowo–badawczej pozwalający na analizę nie tylko podstawowego składu chemicznego, ale również zawartości składników biologicznie czynnych w żywności pochodzenia zwierzęcego. Wysoko wykwalifikowana kadra oferuje współpracę naukowo-badawczą z wykorzystaniem wymienionej aparatury:

 

Spektrometr mas ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej ICP-MS, pozwalający na precyzyjne określenie zawartości makro-, mikro- i ultra-elementów w surowcach i produktach pochodzenia zwierzęcego, paszy i glebie;

Wielofunkcyjny chemiczny mineralizator mikrofalowy niezbędny do mineralizacji próbek biologicznych, organicznych i nieorganicznych, minimalizujący użycie szkodliwych związków dla środowiska;

Zestaw wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej – HPLC z detektorami UV-VIS i FL  pozwalający na oznaczanie wybranych kwasów tłuszczowych oraz witamin rozpuszczalnych w tłuszczach w surowcach i produktach pochodzenia zwierzęcego;

Modułowy spektrometr bliskiej podczerwieni FT-NIR umożliwiający analizę jakościową składu chemicznego: ciał stałych, płynnych i półpłynnych, włókna, pasz, składników pasz oraz surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego, ze szczególnym uwzględnieniem mleka, produktów mlecznych, mięsa i produktów mięsnych;

Zestaw do oznaczenia zawartości białka i tłuszczu metodami referencyjnymi typu Kjeltec i Soxtec, wykorzystywane do precyzyjnej oceny zawartości tłuszczu i białka w paszach oraz surowcach i produktach pochodzenia zwierzęcego;

Wielofunkcyjny czytnik mikropłytek ELISA pozwalający na oznaczanie poziomu przeciwciał, antygenów, hormonów oraz aktywności wybranych enzymów;

Spektrofotometry UV-VIS pozwalające na oznaczanie poziomu i aktywności wybranych enzymów i związków biologicznie czynnych;

Reflotron umożliwiający oznaczanie podstawowych parametrów enzymatycznych krwi;

Vitros umożliwiający dokonanie analiz wybranych wskaźników biochemicznych pełnej krwi i surowicy zwierząt;

Wielofunkcyjny analizator biochemiczny Cobas Integra 400 plus pozwalający na analizy biochemiczne, tj. zawartość lub aktywność: enzymów, białek specyficznych, substratów, leków oraz substancji hamujących i uzależniających, elektrolitów w surowicy, osoczu, pełnej krwi, hemolizatach oraz klarownych supernatantach komórkowych i innych płynach ustrojowych;

Analizator mikrobiologiczny z wykorzystaniem metody impedancji umożliwiający kompleksowe prowadzenie badań związanych z bezpieczeństwem, jakością surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego;

Wielofunkcyjny analizator jakości surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego oraz pasz – oparty o cieczowy licznik scyntylacyjny pozwalający na uzyskanie pełnego obrazu ewentualnego zanieczyszczenia, czy też ustalenia poziomu substancji hamujących, aflatoksyn, pestycydów w paszach oraz surowcach i produktach pochodzenia zwierzęcego;

Vitek2  automatyczny system do identyfikacji i określania lekowrażliwości drobnoustrojów;

MilkoScan FT2 umożliwiający oznaczanie składu chemicznego i właściwości fizyko-chemicznych mleka oraz podstawowego składu chemicznego niektórych produktów mlecznych (sery, jogurty, śmietana), serwatki,  mleka sojowego;

Zestaw modułowy IBCm do oznaczania liczby komórek somatycznych oraz ogólnej liczby bakterii w mleku;

Zestawy Real-Time PCR oraztermocyklerów pozwalające na powielanie materiału genetycznego oraz badania poziomu transkryptów genów, wykrywania transgenów i kontroli jakości GMO ze szczególnym uwzględnieniem stopnia modyfikacji genetycznej pasz i żywności;

Zestawy do elektroforezy poziomej pozwalające na rozdział fragmentów DNA lub RNA;

Molecular Imager Gel system do dokumentacji żeli agarozowych;

Urządzenia do rejestracji spożycia paszobjętościowych lub TMR przez krowy mleczne pozwalający na precyzyjne określanie spożycia i rejestracji dawek pokarmowych, wykorzystywany do badań żywieniowych; niezbędny do badań związanych z suplementacją związków, poprawiających stan zdrowia zwierzęcia oraz poprawę jakości mleka i jego produktów;

Urządzenia do rejestracji spożycia pasz objętościowych przez bydło opasowe umożliwiające kontrolę spożycia i wykorzystania pasz oraz ustalenie odpowiedniej dawki pokarmowej dla opasów.

 

Kontakt:

Dr hab. Artur Jóźwik

tel. +48 22 736 70 98

e-mail: aa.jozwik@ighz.pl

Laboratorium w IFiŻZ PAN w Jabłonnie

Oferujemy współpracę naukowo-badawczą z wykorzystaniem wskazanej aparatury zakupionej w ramach projektu „Bio-centrum – zwierzę, żywność i człowiek”

 

System do chromatografii cieczowej UPLC z detektorem fluorescencyjnym, detektorem fotodiodowym i kolumną C18 oraz urządzenia do przygotowania i zagęszczania próbek

Możliwości badawcze: Oznaczanie związków organicznych takich jak: długołańcuchowe kwasy tłuszczowe, w tym izomery pozycyjne oraz geometryczne sprzężonego kwasu linolowego, aminokwasy, węglowodany, pochodne purynowe, witaminy.

Związki te mogą być oznaczane w paszach i mieszankach paszowych, w tkankach i narządach wewnętrznych zwierząt oraz w produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego.   

System do atomowej spektrometrii absorpcyjnej (ASA) z atomizacją w płomieniu i atomizatorem na kuwety grafitowe oraz urządzenia do przygotowania i zagęszczania próbek

Możliwości badawcze: Oznaczanie pierwiastków, szczególnie śladowych i ultraśladowych, w paszach, mieszankach paszowych, tkankach i narządach wewnętrznych zwierząt oraz produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego. 

Analizator HPLC z pompą poczwórnego gradientu i degazerem, automatycznym podajnikiem próbek z termostatowaniem i chłodzeniem próbek i kolumny oraz detektorami PDA i fluorescencyjnym

Możliwości badawcze: Analiza składu aminokwasowego białka oraz koncentracji amin,  fenoli i indoli w treści pokarmowej i krwi jako produktów przemiany białka i aminokwasów przez florę bakteryjną przewodu pokarmowego.

Densometr z oprogramowaniem do: skanowania obszaru dowolnie zdefiniowanego, skanowania małych zwierząt, skanowania przedramienia wraz z pozycjonerami, określania składu tkanki miękkiej

Możliwości badawcze: Przeżyciowa analiza gęstości kości zwierząt. Badanie składu i masy tkanki kostnej i miękkiej u zwierząt takich jak: szczury, drób, owce i świnie oraz ocena ryzyka złamań kości.

Klatki bilansowe dla świń (10-25 kg i 25-50 kg), kurcząt i szczurów 

Możliwości badawcze: Doświadczenia wzrostowe i strawnościowe na świniach, kurczętach i szczurach  pozwalające w sposób precyzyjny ocenić wartość odżywczą badanych pasz i mieszanek paszowych, w tym: strawność jelitową białka i aminokwasów u świń. Utrzymywanie zwierząt w indywidualnych klatkach pozwala na dużą precyzję porównań przy użyciu niewielkiej liczby zwierząt i ograniczeniu zużycia paszy, co ma szczególne znaczenie przy badaniu wartości odżywczej nowych linii roślin pastewnych.

 

Kontakt:

Prof. dr hab. Stefania Smulikowska

tel. +48 22 765 33 00 wew. 319

e-mail: s.smulikowska@ifzz.pan.pl

Laboratorium In Vitro i Biotechnologii Komórki w IRZiBŻ PAN w Olsztynie

Laboratorium (typu core facilities) to zintegrowane stanowiska badawcze obejmujące:

    - pracownię hodowli komórkowych in vitro,

    - stanowisko cytometrii przepływowej,

    - stanowisko mikroskopii konfokalnej wraz z mikrodysekcją laserową.

 

Misją laboratorium jest wsparcie naukowo-badawcze badań realizowanych w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, a także współpraca z jednostkami naukowymi związana z profilem Instytutu. Wykorzystując zaawansowane metody biologii molekularnej oraz hodowle komórkowe in vitro specjalizujemy się w tworzeniu nieśmiertelnych linii komórkowych opartych na transfekcji onkogenów wirusowych oraz „wyciszaniu” genów techniką knockdownu za pomocą siRNA. Po wstępnej charakterystyce genotypowej komórki poddawane są dalszej analizie lub selekcji na sorterze cytometrycznym pod względem indywidualnych cech. Jednym z nadrzędnych celów laboratorium jest również izolacja i pełna charakterystyka linii dorosłych komórek macierzystych ze zwierząt hodowlanych, badanie procesów nowotworzenia czy opracowywanie nowych modeli badawczych opartych na kokulturach in vitro. Prowadzone badania oraz ich ukierunkowanie pozwoli na wdrożenie tzw. dobrych praktyk w zakresie współpracy nauki i gospodarki.

 

Kontakt:

Dr Gabriel Bodek

tel. +48 89 539 31 31

e-mail: g.bodek@pan.olsztyn.pl

Realizacja serwisu: Fabryka Stron Internetowych CMS - FSite